Achtergronden

Deze website is opgezet ter ondersteuning van de marketing tool 'Het Dokkumer Lokaaltje' om daarmee het toerisme in noordoost Friesland te promoten en te bevorderen. Hierbij worden het thema van het Dokkumer Lokaaltje en de authentieke huisstijl van de historische NFLS gebruikt om dat doel uit te dragen. Daarnaast heeft de stichting een aantal economische modellen laten ontwikkelen, op basis waarvan (gedeeltelijke) heraanleg van het oude trace kan worden gerealiseerd. Het belangrijkste nevendoel van de stichting is vooralsnog het behoud van alle nog aanwezige spoorrestanten en gebouwen als cultureel erfgoed van Friesland. Zij doet dat o.a. via deze website, Twitter en Facebook.

Introductie

In het najaar van 2009 is het plan opgevat een website op te zetten ter herinnering aan de voormalige spoorlijn Leeuwarden – Anjum. Het idee voor deze 'Tool' is ontwikkeld door Chris Rijff, een Dokkumer van geboorte en sinds 1995 woonachtig in Hilversum. Rijff heeft zijn ideeën verder uitgewerkt vanuit zijn bedrijf GRA-CV, een bureau gespecialiseerd in Niche Market Development. Een beschrijving van de kerngedachte achter het plan is beschikbaar via de blauwe biels Essenties.

Om het idee en de historie van de NFLS te illustreren is het voormalige tracé over de gehele lengte in beide richtingen gefotografeerd in stappen van 10 meter. Met deze foto’s wordt een filmbeeld gecreëerd, waarmee de bezoeker van de website in staat wordt gesteld een ‘virtuele’ treinreis met het Dokkumer Lokaaltje te maken, en zo noordoost Friesland alvast op haar (toeristische) mogelijkheden kan verkennen. Wie halt houdt bij een van de staions kan behalve de omgeving ook de geschiedenis van het Lokaatje ontdekken!

De gelegenheid om zich als regio te manifesteren dient zich op unieke wijze aan!

Om het noord oostelijke tracé – in de volksmond beter bekend als het "Dockumer Lokoaltsje" – opnieuw te ontwikkelen is de St. NFLS in het leven geroepen, welke zich ten doel heeft gesteld deze bijzondere landstreek te verzilveren. Zij wil dat doen door het voormalige spoortracé als toeristisch kralensnoer gebruiken waarmee de reeds aanwezige toeristische attracties met elkaar kunnen worden verbonden. Naast bevordering van het toerisme wil de Tool ook een stimulans te zijn voor haar bewoners en het lokale bedrijfsleven. Wie zelf wil inhaken op het spoorthema wordt van harte uitgenodigd dat te doen.

Om de beleving van het spoor te benadrukken kan met eenvoudige aanpassingen worden gedaan. Door delen van de spoorweg, zoals overwegen, bruggen, seinpalen en stukken rails op strategische locaties terug te plaatsen wordt de beleving van het spoor versterkt en zichtbaar gemaakt in het landschap. Ook de herbouw van enkele stations, zoals Jelsum, Ferwert en Dokkum zijn voorzien. Deze markante locaties kunnen vervolgens worden uitgebaat als informatiecentrum, horecagelegenheid, kantoor of museum. Met de authentieke aankleding van het oorspronkelijke ontwerp uit 1901 kan zo het Dokkumer Lokaaltje opnieuw herleven waarmee haar waarde nog steeds recht wordt gedaan.

De belangrijkste Kernthema's van de Marketing Tool zijn: 

Toerisme en recreatie

De St. NFLS wil een tegenwicht bieden aan de negatieve demografische ontwikkelingen zoals die zich al langer in delen van de provincie Friesland manifesteren. Als wapen in die strijd is een Marketing Tool ontwikkelt waarmee het toerisme in Noordoost Friesland op de kaart gezet kan worden gegeven met behulp van de voormalige spoorlijn Leeuwarden – Anjum als kralensnoer door de regio.

Industrieel erfgoed en cultuur

De rijke historie van de Noord-Friesche lokaal spoorwegen is nog alom tastbaar in de vele landschapskenmerken zoals tracédijken, bruggen, gebouwen en overwegen. Door haar landelijke naamsbekendheid “Het Dokkumer Lokaaltje” kan zij in sales termen bezien heden ten dage nog steeds kansen aan de streek bieden, waarmee zij haar bestaansrecht opnieuw eer aan kan doen.

Wij wensen u alvast een goede reis.

Marrum, april 2013

Chris Rijff
Voorzitter St. NFLS