Enquête

Vragenlijst inzake de reactivering ‘Dockumer Lokaeltsje’ als marketing instrument voor noordoost Friesland.

Marrum | voorjaar | 2013

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen tijd is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke heraanleg en reactivering van het spoortracé Leeuwarden–Anjum. Gebleken is dat er goede kansen en mogelijkheden liggen om tot een gedeeltelijk herstel van dit tracé te komen door het te ontwikkelen als marketing instrument (tool) voor noordoost Friesland.

Om het oude tracé te benadrukken is de stichting voornemens om op zoveel mogelijk locaties echt spoormeubilair terug te plaatsen, zoals andreaskruisen en seinpalen maar ook echte stukken spoor. Voor dit laatste doel zijn een drietal locaties geschikt te maken om rails terug te plaatsen ten behoeve van een zeer leuke attractie; het spoorfietsen!

Het nieuwe tracé (de tool) krijgt een lengte van ongeveer 42 km en loopt vanaf de N357 bij Jelsum tot en met het eindpunt in Oostmahorn. De stichting wil met de herinrichting van het tracé voorzien in een toeristische en economische functie voor de noordoost Friese regio. Bij de stations op de website is met behulp van kaartjes aangegeven waar de diverse onderdelen in het tracé komen te liggen.

Om zowel het publiek als de bewoners te betrekken bij dit plan, hebben wij hieronder een 10-tal vragen opgesteld waarop wij graag en antwoord willen krijgen. De vragen hebben uitsluitend betrekking op de noord oostelijke regio van Friesland.

Namens het bestuur van de stichting alvast dank voor uw medewerking.

Vragenlijst

1. Welke mogelijkheid en kansen ziet u als bewoner voor de regio indien het spoor opnieuw zou worden aangelegd en gereactiveerd?

2. Welk positieve effect ziet u voor de regio ten gevolge van het spoor?

3. Welk negatieve effect ziet u voor de regio ten gevolge van het spoor?

4. Indien u een bedrijf bent; wat is dan u antwoord op vraag 1 t/m 3?

5. Indien u middenstander bent; wat is dan uw antwoord op vraag 1 t/m 3?

6. Indien u een bedrijf uitoefent in de agrarische sector; wat is dan uw antwoord op vraag 1 t/m 3? En, zou u onder voorwaarden, bijvoorbeeld vanuit de corporatiegedachte hier anders tegenaan kijken?

7. Bent u van mening dat het toerisme in uw regio juist wel of juist niet gebaat is met de komst van deze toeristische spoorlijn?

8. Zou u met de komst van de spoorlijn bedrijfsactiviteiten kunnen bedenken welke juist vanwege het spoor een extra kunnen dimensie krijgen? En welke functie(s) kunt u bijvoorbeeld bedenken voor de stations? (De bewoonde stations buiten beschouwing gelaten)

9. Indien u als bedrijf, middenstander of agrariër kansen ziet voor u zelf, het spoor en de regio bent u dan onder voorwaarden bereid een (financiële) bijdrage te leveren om het project gerealiseerd te krijgen? Zo ja, wat zijn dan de voorwaarden? En zo nee, waarom niet?

10. Indien u niet bereid bent op enige wijze een (financiële) bijdrage te leveren aan het project wat is daarbij uw belangrijkste motivering?

Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt reageren op zaken die hier niet of juist wel zijn genoemd. Zo dat het geval is welke vragen zou u ons willen stellen of door ons beantwoord willen hebben?

Alleen reacties voorzien van naam, adres en telefoonnummer krijgen van ons een reactie.

Een mail sturen mag ook. Dit kan naar nfls@gra-cv.com