Essentie plannen NFLS

Hieronder zijn de kerngedachten achter de plannen voor 'Het Dockumer Lokaaltje' kort samengevat:

STREEKMARKETING
De stichting NFLS maakt gebruik van de nalatenschap van de historische NFLS, en de naamsbekendheid van het Dokkumer Lokaaltje, en wendt deze aan als marketinginstrument ter bevordering van het toerisme en de lokale economie in noordoost Friesland.

De stichting wil dat o.a. bereiken door de zichtbaarheid en beleving van het spoortracé te versterken en sterker terug te brengen in het landschap. Daarnaast zullen de nog aanwezige restanten van het oude trace opnieuw worden aangekleed met spoorwegmeubilair, zoals andreaskruisen, seinpalen en telegraafmasten.

Om het project toeristisch nog aantrekkelijker te maken wil de stichting tevens delen van de spoorlijn herstellen met stukken rails voor het toeristisch gebruik van spoorfietsen. Dit is een laagdrempelige manier om landschapsbeleving en toerisme in noordoost Friesland op unieke wijze uit te dragen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een zeer aansprekend en verbindend thema, namelijk het Dokkumer Lokaaltje.

KLEINSCHALIGHEID
De NFLS wil met kleinschalige en op zich zelf staande deelprojecten handen en voeten geven aan het project als geheel, voor zover de financiële en faciliterende middelen daarvoor toereikend zijn. Hiermee krijgt het kans wortel te schieten en te groeien, en kunnen de mensen uit de streek zich stap voor stap met het project verbinden. De verdere uitbreiding van het project is dan ook afhankelijk van het animo van de streek. Het project wil met name ook voorzien in economische spin-off zonder hieraan vooraf te veel vast omlijnde ideeen te verbinden. Het wil daarmee handvatten bieden aan lokale ondernemers.

PROJECTMANAGEMENT & EIGENDOM
De NFLS treedt desgewenst op als projecteigenaar en is bereidt haar expertise en netwerk in te zetten om deelprojecten te helpen organiseren en faciliteren, en deze zo verder tot ontwikkeling te brengen. Zij wil daarbij tevens de inspanning leveren om de financiële middelen vrij te krijgen die nodig zijn voor de gewenste deelprojecten. De stichting fungeert daarin als 'kenniscarrousel' voor derden, en kan zo ook lokale ondernemers bijstaan in hun eigen ideeen. Gegeven de vele reacties en de initiatieven die inhaken op het thema toont dat het plan de facto al is geslaagd.

PRAKTIJKVOORBEELD (REGIOMARKETING)
Ter illustratie van wat kleinschalig ondernemerschap voor een kwetsbare regio kan doen tonen de activiteiten rondom het station van Marrum. De restauratie van dit station werd jaren geleden mogelijk gemaakt door een Groningse ondernemer. Recentelijk hebben een aantal inwoners van Marrum het initiatief genomen een locomotief te plaatsen voor het station aldaar. Zowel de locomotief en het transport zijn gratis beschikbaar gesteld door een ondernemer uit Wolvega en een kraanbedrijf uit Holwerd. Al deze ondernemers  hebben gemeen dat zij de meerwaarde van het project voor de streek ondersteunen. Om de aantrekkelijkheid van de stationslocatie verder te versterken is een groep vrijwilligers uit Marrum bezig om vanaf Pinksteren 2013 een attractie met minitreinen operationeel te maken voor ouders met kinderen. Een verffabriek en doe-het-zelf zaak uit Marrum hebben gratis schildersmateriaal aangeboden waarmee de voor het station geplaatste locomotief opnieuw in de verf kan worden gezet. Om het initiatief te promoten levert een drukkerij uit Dokkum tegen kostprijs het drukwerk voor o.a. posters en kaartjes en past de bouwer van onze webstie deze aan voor de primaire taak van de stichting, promotie van de noordoost Friese streek. Met de inkomsten uit de minitreinen wil men o.a. de omgeving van het station verder aankleden, waarmee deze nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor het publiek. De NFLS brengt als marketingorganisatie het initiatief (landelijk) onder de aandacht.

SPOORFIETSEN IN FRIESLAND
Om het spoorfietsen in Friesland te introduceren is een deelproject ontwikkelt, op het spoortracé tussen Jelsum en Stiens. Dit deel van het tracé moet zo snel mogelijk worden hersteld. Nadat het spoor opnieuw is aangelegd zullen de operationele aspecten van dit project worden uitgevoerd door Doniastate in Stiens. De organisatorische en financiële uitvoering zal samen met de stichting ter hand worden genomen. Hierover zijn al afspraken gemaakt. De economische potentie van dit MVO project biedt voldoende financiële garantie om de stichting minder afhankelijk te laten zijn van donaties. Het spoorfietsbedrijf stelt de stichting in staat onafhankelijk van subsidies te opereren zodat zij de overige ontwikkelingen (elders) zelfstandig kan begeleiden en uitwerken.

Verreweg het grootste deelproject betreft een toeristische spoorverbinding tussen Dokkum en Oostmahorn. Ook hier vormen de spoorfietsen de belangrijkste activiteit, waarbij het spoorfietsbedrijf de onderneming is die zal worden geexploiteerd op de hernieuwd aan te leggen spoorlijn..

SPIN-OFF
De samenhang van alle deelprojecten wordt verantwoord in een recentelijk opgeleverd business plan. Hierin worden de deelprojecten, zoals het spoorfietsproject Jelsum – Stiens, nader toegelicht en verantwoord. Dit plan is nog niet openbaar omdat de bijbehorende appendixen nog niet compleet zijn. Dit heeft o.a. te maken met diverse (lopende) procedures zoals een aanvraag bij het waddenfonds en / of het NUON fonds, Wurkje foar Fryslan.

Wellicht zijn een aantal aspecten van het plan, ook na lezing van deze beknopte toelichting, u nog niet helemaal duidelijk. Wij hopen echter u met deze beschrijving de essentie en de waarde van onze plannen inzichtelijk te hebben gemaakt.

Voor vragen of nadere toelichting zijn wij daarom bereikbaar via de link contact boven aan deze pagina.

Yn it Dockumer Lokaeltsje siet men rom it hiele ein!

Marrum | 2013

Bestuur NFLS

 

Lees meer...
Missie & Doel
Essentie plan
Strategisch plan
Partners
Vrijwilligers
Donateurs
Koop een biels
Adverteren
Relaties
Condities