Enquête inzake reactivering van “Het Dockumer Lokaaltje”
Bedrijfstoepassingen  Personenvervoer  Cultuur historisch erfgoed en Toerisme

Geachte heer/mevrouw,

Het afgelopen jaar is veldonderzoek gedaan naar de mogelijke heraanleg en reactivering van het spoortracé Leeuwarden–Anjum. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door GRA-CV in Hilversum, een bedrijf gespecialiseerd in Niche Market Development. De nadruk van het onderzoek ligt daarbij op het nog overgebleven stuk vanaf Jelsum (N357) tot en met de historische spoorloodsen in Stiens en herstel van het oude tracé vanaf Stiens tot aan Anjum. Het ligt daarbij in de bedoeling om vanuit Anjum het tracé met ongeveer twee kilometer te verlengen tot Oostmahorn. Het project wil voorzien te worden gefinancierd vanuit private investeringen.

In het onderzoek wordt voor als nog een eventuele aansluiting op het spoornet in Leeuwarden bewust buiten beschouwing gelaten. Het nieuwe tracé krijgt daarmee een lengte van ongeveer 42 km. Het spoor wil met name voorzien in een toeristische en museale (historische) functie voor de regio. In principe zal het nieuwe tracé het oude baanvak volgen zoals dat vroeger heeft bestaan. Op de pagina wachtkamer is dmv kaartjes aangegeven waar het tracé komt te liggen.

Momenteel wordt marketingonderzoek uitgevoerd naar de economische mogelijkheden voor het spoor en de regio. Om een inschatting te krijgen van het publiek en het lokale bedrijfsleven wordt door middel van een zogenoemde ‘quick scan’ gekeken welke mogelijkheden en kansen deze zien voor het spoor. Behoudens de functie van toerisme en lokaal vervoer wil het nieuwe baanvak met name ook voorzien in recreatieve fiets en wandelpaden langs de gehele route.

Om de mening van het publiek inzichtelijk te maken zijn een 10-tal vragen opgesteld met als doel voornoemd inzicht te verschaffen. Alle vragen hebben betrekking op de noord oostelijke regio van Friesland, zijnde de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Dongeradeel. Het project wil de belangen van de agrarische sector een prominente rol geven. Het primaire uitgangspunt van het project moet een breed publiek draagvak kennen. Via de website kan worden gereageerd op onderstaande vragen. Reacties zijn welkom via nfls@gra-cv.com

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Onderstaand de belangrijkste vragen van het onderzoek in relatie tot de hoofdthema’s zoals die staan vermeld onder de titel van dit document. Dit document is met name bestemd voor bewoners, bedrijfsleven en overheden in de regio noord oost Friesland.

  1. Welke mogelijkheden en kansen ziet u als bewoner voor de regio indien het spoor opnieuw zou worden aangelegd en gereactiveerd?
  2. Welke positieve effecten ziet u voor de regio ten gevolge van het spoor?
  3. Welke negatieve effecten ziet u voor de regio ten gevolge van het spoor?
  4. Indien u een bedrijf bent; wat is dan u antwoord op vraag 1 t/m 3?
  5. Indien u middenstander bent; wat is dan uw antwoord op vraag 1 t/m 3?
  6. Indien u een bedrijf uitoefent in de agrarische sector; wat is dan uw antwoord op vraag 1 t/m 3? En, zou u onder voorwaarden, bijvoorbeeld met inzet van ruilverkaveling hier anders tegenaan kijken?
  7. Bent u van mening dat het toerisme in uw regio juist wel of juist niet gebaat is met de komst van deze toeristische spoorlijn?
  8. Zou u met de komst van de spoorlijn bedrijfsactiviteiten kunnen bedenken welke juist vanwege het spoor een extra dimensie kunnen krijgen? En welke functie(s) kunt u bijvoorbeeld bedenken voor de stations? (De bewoonde stations buiten beschouwing gelaten)
  9. Indien u als bedrijf, middenstander of agrariër kansen ziet voor u zelf, het spoor en de regio bent u dan onder voorwaarden bereid een (financiële) bijdrage te leveren om het project gerealiseerd te krijgen? Zo ja, wat zijn dan de voorwaarden? En zo nee, waarom niet?
  10. Indien u niet bereid bent op enige wijze een (financiële) bijdrage te leveren aan het project wat is daarbij uw belangrijkste motivering?

Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt reageren op zaken die hier niet of juist wel zijn genoemd. Zo dat het geval is, welke vragen zou u ons willen stellen of door ons beantwoord zien?

Alleen e-mail voorzien van naam, adres en telefoonnummer krijgen van ons een reactie.

Marrum, 28 december 2011

 

Lees meer...
Geschiedenis
Oude fotos
Statistieken
Oproep
Enquete